BASES

1a PARTICIPANTS: Podrà participar al concurs qualsevol persona major de 18 anys i resident a Catalunya, amb l’excepció dels membres del jurat, així com els empleats i familiars directes de l’entitat organitzadora del concurs.

2a TEMÀTICA: El tema principal serà la visibilització de la Mar de l’Ebre en tots els seus àmbits: pesca, aqüicultura, restauració i paisatge.

3a OBRES: Cada participant podrà presentar un màxim de 2 fotografies, sent aquestes originals i inèdites i no havent-se presentat amb anterioritat en altres concursos, webs o qualsevol altre mitjà digital o imprès. Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, que no existeixin drets a tercers, així com de tota reclamació per drets d’imatge sobre les obres presentades al concurs. Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà. Tampoc s’acceptaran fotomuntatges. Es permetran mínimes correccions de color i lluminositat, en cas de dubtes, el jurat podria sol·licitar a l’autor l’arxiu Raw per comprovar-ho.

4a PRESENTACIÓ: Les obres hauran de tenir un format mínim de 1080x1080px amb una resolució mínima de 72pp.A més hauran d’adjuntar en suport informàtic en format JPEG o TIFF, les fotografies presentades, sent el nom de l’arxiu el mateix que el títol de la fotografia.

5a ENVIAMENT: Les obres es remetrà per correu electrònic i/o xarxes socials (Instagram) etiquetant al GALP Mar de l’Ebre i usant el hashtag #concursGALPebre. En cas d’enviar un correu electrònic, juntament amb les fotografies es remetran les següents dades de l’autor: Nom, cognoms, data de naixement, adreça, codi postal, municipi, província, país, telèfon i correu electrònic).

6a TERMINI D’ADMISSIÓ: El termini per a presentar les obres estarà obert del 20 de setembre al 20 d’octubre de 2023. No s’admetran obres presentades amb posterioritat a aquesta data.

7a PREMIS per categoria: 

Primer Premi: Lot de productes de la Mar de l’Ebre amb activitat nàutica

8a FALLADA: La decisió del jurat es produirà el 23 d’ octubre de 2023 i serà comunicat expressament per l’organització als premiats. De la mateixa manera, el GALP Mar de l’Ebre difondrà aquesta informació als mitjans de comunicació, en la seva pàgina web i a través dels canals que cregui convenients.

9a EL JURAT: El jurat estarà format per fotògrafs de reconegut prestigi i dos representants del GALP Mar de l’Ebre, que atenent criteris de creativitat i qualitat tècnica, seleccionarà 10 fotografies finalistes per a una exposició en aquesta disciplina, de les quals seran seleccionades les fotografies premiades.

10a DRETS D’AUTOR: De les 10 fotografies finalistes, la propietat intel·lectual i autories seran sempre de l’autor/a. El GALP Mar de l’Ebre haurà de fer constar en futures reproduccions impreses o per qualsevol mitjà digital el nom de l’autor/a.

11a ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i de la decisió inapel·lable del jurat.

Share This