ESTATUTS

del Grup d'Acció Local Terres de l'Ebre

Capítol I. La denominació, la finalitat, l’àmbit territorial i el domicili

Article 1
Amb la denominació Associació GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE_ (GALTTEE) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2
L’associació tindrà plena capacitat jurídica per al compliment de les seves finalitats.

 

Article 3
L’associació es constitueix per a un temps indefinit i no es dissoldrà mentre perduri la necessitat del compliment de les seves finalitats.

 

Article 4
Els fins de l’associació són: el foment del creixement, la inclusió social, la creació d’ocupació i el recolzament a l’ocupació i la mobilitat laboral en les comunitats costaneres i d’interior dependents de la pesca i l’aqüicultura, inclòs la diversificació de les activitats realitzades en el marc de la pesca i respecte a altres sectors de l’economia marítima.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 1. Facilitar suport tècnic i assessorament de tot tipus a qualsevol iniciativa de desenvolupament econòmic vinculada al sector pesquer i aqüícola.
 2. Potenciar el desenvolupament sostenible, de manera compatible amb la conservació i la preservació del medi, la governança local i l’animació i innovació social.
 3. Elaborar i aplicar estratègies de desenvolupament local participatiu (en endavant EDLP) multisectorials i integrades que responguin a les necessitats de la zona pesquera local.
 4. Seleccionar operacions en el marc d’una EDLP per a les mesures contemplades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (en endavant FEMP) pel desenvolupament sostenible de les zones pesqueres.
 5. Generar sinergies entre els agents locals pel desenvolupament i l’execució d’operacions d’implementació de la EDLP, tot fomentant la seva capacitat per gestionar projectes.
 6. Reforçar el paper de la dona, promovent mesures que afavoreixin la seva integració, la igualtat de gènere, i la no discriminació.
 7. Promoure el desenvolupament sostenible mitjançant la priorització del patrimoni ambiental, amb l’objectiu de cercar una utilització eficient dels recursos naturals.
 8. Recolzar actuacions adreçades a potenciar i engrandir les activitats i els productes de la pesca.
 9. Promoure la cooperació interterritorial i transnacional amb altres associacions i organitzacions que duguin a terme estratègies de desenvolupament local.
 10. Qualsevol altra que afavoreixi el desenvolupament sostenible de les zones pesqueres conforme a allò establert pel Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014 i el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i en particular, gaudir dels valors i dels avantatges del reconeixement per part de la UNESCO de les Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera.
 11. Dur a terme totes aquelles accions relacionades amb els objectius de l’Associació.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 5

1. L’àmbit territorial d’aquesta associació seran els municipis costaners amb activitat pesquera i aqüícola d’acord amb l’EDLP que s’aprovi i que són: L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar.

2. El domicili de l’associació s’estableix al municipi de Sant Carles de la Ràpita, i radica a Edifici Llotja.-Moll Pesquer, s/n.

 

Article 6

Els òrgans de Govern són: l’Assemblea General, la Junta directiva i la Presidència.

 

 

 

Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions

Article 7

1. Poden formar part de l’associació les confraries de pescadors, les entitats de dret públic, les administracions locals, els agents econòmics i socials del tercer sector i de l’economia productiva, les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que siguin representatives dels diferents sectors econòmics, socials, del coneixement i territorials, que actuïn en els municipis amb incidència del sector pesquer de les comarques de Baix Ebre i Montsià, i que manifestin la seva voluntat de participar activament en la promoció i el desenvolupament d’aquests municipis amb criteris de sostenibilitat, respecte al medi ambient i igualtat d’oportunitats.

La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan de la persona jurídica que estatutàriament sigui competent, sense que les normes per les quals es regula excloguin la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se o per donar-se de baixa a l’associació caldrà presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

2. La representativitat, a nivell local o territorial, de les entitats dels diversos sectors serà avalada per la Junta Directiva amb la finalitat d’evitar la participació d’entitats sectorials que no siguin representatives en el territori, be perquè no tinguin implantació en la zona pesquera, o be perquè no disposin de mitjans humans, tècnics ni materials, o que en definitiva no desenvolupin una activitat permanent a la zona, o no es trobin en actiu. Això disposat anteriorment, no serà aplicable al sector públic.

 

Article 8

1.Als efectes d’aquests estatuts, l’associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre, vindrà constituïda per una mostra d’entitats representatives dels següents sectors:

a) Sector pesquer: integrat per les associacions i entitats d’interessos col·lectius pesquers amb personalitat jurídica pròpia.

b) Sector aqüícola: integrat per les associacions i entitats d’interessos col·lectius aqüícoles amb personalitat jurídica pròpia.

c) Sector social: integrat per les associacions socioculturals, esportives, ecologistes, recreatives i educatives, les associacions de dones, les relacionades amb la inclusió social i altres similars.

d) Sector econòmic: integrat per les empreses, associacions d’empresaris i empresàries, d’agents econòmics i organitzacions sindicals.

e) Sector públic: integrat per les administracions públiques d’àmbit local i entitats del sector públic vinculades o dependents d’aquestes.

2. Qualsevol associat pertanyent al GALP necessàriament haurà d’adherir-se a algun d’aquests sectors. En cap cas es podrà formar part de més d’un sector.

 

Article 9

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Tenir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l’associació.

 

Article 10

Són deures dels membres de l’associació:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 11

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1. Que ho decideixi la persona jurídica interessada mitjançant el seu representant, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

 

 

 

Capítol III. L’Assemblea General

Article 12

1. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda mitjançant els seus representants, decideixen per votació de la majoria sobre els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 13

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.

j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

 

Article 14

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

 

Article 15

1. L’Assemblea General és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant correu electrònic enviat a l’adreça de correu electrònic comunicada i que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació.

3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 16

1. L’Assemblea General es quedarà vàlidament constituïda amb la assistència de la meitat més un dels associats en la primera convocatòria o transcorreguda mitja hora en la segona convocatòria, amb qualsevol nombre d’assistents, però en tot cas, compta amb la presencia del president o vicepresident i el secretari o persona que el substitueixi.

2. El 10% dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

 

Article 17

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

 

 

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 18

1. La Junta Directiva es l’òrgan de govern que administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i cinc vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents, i que seran les mateixes que ocupin aquests càrrecs a l’Assemblea General. El president serà sempre un membre que pertanyi al sector pesquer. El càrrec de Secretari i de Tresorer podran ser exercits per persones que no siguin membres de l’Associació, amb veu i sense vot.

2. Els membres de la Junta Directiva son nomenats per l’Assemblea General a proposta de cadascun dels sectors  segons la representativitat següent:

a) Quatre representants del sector pesquer.

b) Dos representants del sector aqüícola.

c) Un representant del sector social.

d) Dos representants del sector econòmic.

e) Tres representants de les administracions públiques locals i d’entitats del sector públic vinculades o dependents d’aquestes.

3. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

4. La delegació de vot i la representació només es podran dur a terme per altra persona representant del mateix sector dels establerts a l’article 5.

5. Tots els membres de la Junta Directiva actuaran amb veu i vot, exceptuant el secretari i tresorer en cas de no formar part de la Associació.

6. Tots els càrrecs de la Junta Directiva son honorífics i gratuïts, sense perjudici de les dietes i despeses de representació meritables per acord de l’Assemblea General.

7. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.

8. Qualsevol vacant que es produeixi en el sí de la Junta Directiva, serà coberta per la següent persona en nombre de vots, que no hagués estat elegida, per a un mateix sector. Pel cas de no poder-se cobrir la vacant per aquest procediment, es convocaran eleccions parcials entre els membres de l’Assemblea pel sector que correspongui. La persona elegida ocuparà el lloc pel temps que resti fins que es renovin els òrgans de govern.

 

Article 19

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques

b) incapacitat o inhabilitació

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern

d) separació acordada per l’Assemblea General

e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.

3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 20

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Aprovar l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu a presentar a l’organisme intermedi de gestió competent i les modificacions que s’escaiguin, donant compte a l’Assemblea General.

b) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

c) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

e) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

f) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

h) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

ll) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 33.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 21

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 

Article 22

1. La Junta Directiva, per a que quedi constituïda vàlidament, s’ha de convocar amb antelació i en primera convocatòria serà necessària la majoria simple i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’assistents. En ambdós casos hi haurà d’estar present la presidència i el secretari o qui el substitueixi.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 23

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. La Junta Directiva pot nomenar, amb el mateix quòrum, la figura d’un gerent o altres tècnics.

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

 

Article 24

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari i el president.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

 

 

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 25

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident, o en cas que no hi sigui present, el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

 

 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 26

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

El tresorer vetllarà per la bona situació econòmica de l’entitat.

 

Article 27

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

En cas d’absència, vacant o malaltia, el president designarà entre els vocals a un suplent per a portar a terme aquesta funció.

 

 

 

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 28

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

 

 

 

 

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 29

L’associació no té patrimoni inicial.

 

Article 30

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

b) els fons assignats per a la implementació de l’EDLP d’acord amb el FEMP

c) les subvencions oficials o particulars

d) les donacions, les herències o els llegats

e) les rendes del seu patrimoni o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

 

Article 31

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

 

Article 32

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 33

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 

 

 

 

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 34

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

 

 

 

Capítol X. La dissolució

Article 35

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 36

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada  sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques o amb un projecte al territori amb objectius similars a aquesta associació.

5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Sant Carles de la Ràpita, 19 de Juliol de 2016

©Roig Creatius

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DIMARTS I DIJOUS DE 11 A 13 hores
Share This