Assemblees

L’assemblea general del GALP Mar de l’Ebre és l’òrgan superior de govern de l’associació. Els acords es prenen per majoria simple i estan representats tots els membres que conformen el grup. És reuneix de forma ordinària un cop per trimestre. 

AQUEST ÒRGAN TÉ LES POTESTATS SEGÜENTS:

1.

Aprovar la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.

2.

Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.

3.

Modificar els estatuts.

4.

Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses ,incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

5.

Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

6.

Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

7.

Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

8.

Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

9.

Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.

10.

Ratificar, si s’escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

11.

Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

©Roig Creatius

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
DIMARTS I DIJOUS DE 11 A 13 hores
Share This