PLA D’ACCIÓ

MISSIÓ

L’estratègia de desenvolupament que proposem te com a finalitat la qualitat, la competitivitat  i la valorització del producte i del sector pesquer i aqüícola de les Terres de l’Ebre. Aquesta  estratègia esta fonamentada en la consolidació i la sostenibilitat de l’activitat del sector pesquer i aqüícola, com un sector representatiu de la qualitat ambiental i de la qualitat de producte de les Terres de l’Ebre.

L’estratègia proposta vol apostar decididament  per l’economia blava, per la valorització de l’activitat del sector pesquer – aqüícola, a partir del coneixement i la relació de la població amb l’activitat a traves del turisme i de l’ interpretació ambiental i de la creació d’empreses d’activitats i serveis. L’estratègia  de desenvolupament del GALP-TTEE es desenvolupa a les comarques costaneres de l’Ebre aprofitant les sinergies d’aquest entorn, el compartir experiències, fonamentar projectes amb programes de desenvolupament conjunts es un dels eixos del programa de desenvolupament.

VISIÓ

El GALP-TTEE  pretén convertir-se en una referència en el disseny i implementació d’accions en l’àmbit de la pesca i l’aqüicultura dissenyat per promoure un desenvolupament equilibrat i sostenible de la zona marítima dels municipis d’Acanar, l’Ametlla de Mar (l’), l’Ampolla (l’), Amposta, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i Sant Carles de la Ràpita, amb una presència important a la pesca i l’aqüicultura  i amb un alt grau de participació, un ús intel·ligent dels recursos naturals i el patrimoni,  a través de la col·laboració i la participació dels diferents agents presents en el territori, per fer de la zona del Baix Ebre i el Montsià un territori únic i diferenciat.

VALORS

ÈTICA I TRANSPARÈNCIA

ESTATUTS

Consulta els estatuts del Grup d’Acció Local

COM FORMAR PART

Adhereix-te al Grup d’Acció Local

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIU 1

Creació de llocs de treball vinculats al sector pesquer-aqüícola

Objectius específics

Creació de noves empreses vinculades al sector
Mesures

-Creació d’empreses del sector pesquer/aqüícola
-Creació d’empreses relacionades amb el sector pesquer/aqüícola

Increment de l’activitat productiva/
servei pesquer-aqüícola
Mesures

-Increment de l’activitat productiva/servei del sector pesquer/aqüícola.
-Increment de l’activitat productiva/servei relacionat amb el sector pesquer/aqüícola

PRESSUPOST : 14% (544.147,05 €)

OBJECTIU 2

Augment del valor afegit del producte pesquer-aqüícola

Objectius específics

Innovació del sector

Mesures

-Inversió innovadora en algun aspecte concret

Millora de la cadena comercial

Mesures

-Inversió que millori la qualitat en el transport/logística/distribució dels productes locals

-Millora en la traçabilitat de productes locals

-Inversió que suposi posar a disposició més directa del consumidor amb productes locals

Millora en qualitat/conservació/presentació del producte

Mesures

-Inversió en sistema de conservació de productes pesquers ( cetàrias, depuradores, gel..)

-Instal·lació de maquinaria nova

-Creació/consolidació de marca comercial privada

Campanya de divulgació de productes locals

Mesures

-Creació/consolidació denominació producte local de qualitat

-Publicitat producte comercial local

-Divulgació a la població de quins són els productes locals

Comercialització de nous productes

Mesures

-Inversions en instal·lacions per comercialitzar un nou producte

Comercialització de nous mercats

Mesures

-Inversió en màrqueting per accedir a un nou mercat

-Internacionalització de l’empresa

PRESSUPOST : 23%  (893.955,88 €)

OBJECTIU 3

Diversificació de l’activitat econòmica de la zona

Objectius específics:

 

Inversions en pescaturisme

Mesures

-Inversions d’adaptació de les embarcacions
-Formació del pecador per a la capacitació de guia turístic

 

Inversions en turisme aqüícola 

Mesures

-Inversions d’adaptació de les instal·lacions al turisme aqüícola
-Formació aqüicultor per a la capacitació de guia turístic

 

Inversions que consolidin uns trets del territori diferenciats

Mesures

Promoció/publicitat/fires activitat/turisme pesquer
-Congrés de dieta mediterrània
-Inversions d’activitat turística diferenciada i relacionada amb el mar
-Web xarxa activitats pescaturisme
-Difusió coordinada/agrupació en marca de qualitat dels recursos  turístics pesquers/marins

 

Altres activitats de diversificació d’economia blava

Mesures

Restauració
-Investigació per posar en marxa nous productes d’aprofitament del mar

PRESSUPOST : 23%  (893.955,88 €)

OBJECTIU 4

Protecció del patrimoni mediambiental inclosa la mitigació del canvi climàtic

Objectius específics

 

Accions de neteja i/o manteniment

Mesures

Actuacions de neteja del fons marí/canals/llacunes

 

Millores en activitats productives amb repercussió positiva del medi ambient

Mesures

-Instal·lació de maquinaria que suposi repercussió positiva al medi natural
-Millores en eficiència energètica

 

Activitats en parcs naturals i espais protegits

Mesures

-Panells senyalitzadors divulgatius
-Conservació/creació de camins, recorreguts, espais, canals..

 

Activitats de promoció i conscienciació per la conservació del medi natural

Mesures

-Campanya al sector de sensibilització per reduir pràctiques no sostenibles de pesca

PRESSUPOST : 7%  (272.073,52 €)

OBJECTIU 5

Protecció/recuperació del patrimoni cultural

Objectius específics

 

Inversions de recuperació/conservació del patrimoni cultural de la zona

Mesures

-Restauració d’edificis emblemàtics per  usos socials

 

Estudis sobre el patrimoni cultural

Mesures

– Estudis sobre arts de pesca tradicionals
– Estudis sobre l’origen de la pesca als municipis membres del GALP-TTEE
– Estudis sobre la història de les confraries de pescadors i ports dels municipis membres del GALP-TTEE

 

PRESSUPOST : 7 %  (272.073,52 €)

OBJECTIU 6

Foment de la cohesió social

Objectius específics

 

Ocupar joves o dones dintre de l’activitat del sector 

Mesures

Accions que suposin la incorporació de joves o dones al sector pesquer i/o aqüícola

 

Promoció de la igualtat home/dona en el sector pesquer

Mesures

Accions que suposin una relació directa i/o indirecta amb la promoció de la igualtat entre homes i dones.

 

Formació en el sector

Mesures

-Curs de xarxaires
-Curs d’emprenedoria
-Curs de cuina del peix local
-Curs als alumnes de les escoles
-Curs d’arts de pesca tradicionals
-curs de formació per a guies turístics
-Cursos de gestió empresarial

 

PRESSUPOST : 9 %  (349.808,82€)

OBJECTIU 7

Impuls de les comunitats locals en el desenvolupament local

Objectius específics

 

Mecanismes de participació en la gestió i el desenvolupament del programa d’ajuts

Mesura

-Habilitació de mecanismes pel desenvolupament del pla d’acció de l’EDLP

 

Governança dels recursos pesquers i marítims locals

 Mesura

-Estudis preliminars de plans de gestió dels recursos marins.

 

 

PRESSUPOST :  5%  (194.338,23€)

PERCENTATGES D’AJUT

Les limitacions sobre la intensitat de l’ajuda pública a les operacions desenvolupades en el marc de l’EDLP són les establertes a la normativa vigent i que queden resumides en un 50% de manera general i amb les següents variacions sobre aquesta norma general

  • Intensitat màxima d’ajuda pública a les operacions de la pesca costanera artesanal 80% 80%
  • Intensitat màxima d’ajuda pública quan el promotor és una entitat de dret públic 100% 100%
  • Intensitat màxima d’ajuda pública quan el promotor és una empresa que pel volum de negoci no pot ser considerada PYME 30% 30%
Intensitat màxima d’ajuda pública entre un 50% i un 100% quan es presenti alguna de les següents circumstancies i,a més,s’ofereixi accés públic als resultats:
  • L’operació és d’interès públic
  • Està desenvolupada per un beneficiari col·lectiu
  • Presenta característiques innovadores a escala local, si es considera pertinent.

D ’acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, del 18 de desembre relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de les ajudes de minimis (DO L352 del 24.12.2013), l’ajuda pública es  limitaran a un màxim de 200.000 euros per promotor d’operacions que no siguin dels sectors de la pesca i l’aqüicultura durant el període de tres exercicis fiscals.

PROCEDIMENT D’AJUTS

En un primer moment serà l’equip tècnic de l’oficina del GALP-TTEE qui participarà en l’avaluació de l’adequació del projecte als criteris establerts de la concessió de l’ajut a través del GALP-TTEE i puntuarà els projectes presentats d’acord amb el procediment acordat amb la DGPAM.

Per a la primera avaluació del projecte, constituint un Comitè preliminar d’avaluació de projectes, es realitzarà una primera reunió entre els membres de l’equip directiu i com a mínim un representant de la Junta directiva, que decidiran si el projecte presentat respecta la coherència del GALP-TTEE.

Tots aquells projectes que compleixin els requisits de manera satisfactòria es presentaran els projectes a la Junta directiva, òrgan que responsable d’aprovar la selecció i les condicions dels ajuts.

Tramesa dels expedients a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims qui finalment aprovarà la tramitació i qui finalment ha de prendre la decisió de la concessió de l’ajut i el percentatge d’ajuda.

Un cop aprovat l’ajut, el GALP-TTEE realitzarà el seguiment dels projectes amb els seus promotors  per tal de validar l’execució del mateix.

©Roig Creatius

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
DIMARTS I DIJOUS DE 11 A 13 hores
Share This