JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és elegida per l’assemblea general i és l’òrgan de govern que administra i representa l’associació.

El President/a de l’Associació té assignades unes determinades funcions, sent les més significatives la representació legal de l’entitat, presidir i dirigir els debats de l’assemblea, vot de qualitat en cas d’empat o convocar les assemblees.

Està assistit per un secretari/a i un tresorer/a.

COMPOSICIÓ

Representant Confraries

Eusebio Rosales Pepiol

PRESIDENT

Representant sector públic

Jordi Gaseni Blanch

VICE-PRESIDENT

No membre de la Junta

Mario Vizcarro Gianni

SECRETARI

No membre de la Junta

Joan Balagué Vidal

TRESORER

Representant Confraries

Josep Molina Navarro

VOCAL

Representant Confraries

Jose Luis Casanova Aragonés

VOCAL

Representant Confraries

Miquel Brull Arbós

VOCAL

Representant aqüícola

Gerardo Bonet Franch

VOCAL

Representant aqüícola

Miquel Carles Gilabert

VOCAL

Representant sector públic

Albert Salvadó Fernàndez

VOCAL

Representant sector públic

Jordi Monfort Callarisa

VOCAL

Representant sector privat

Albert Juanola Llom

VOCAL

Representant sector privat

Bernat Margalef Estrada

VOCAL

Representant sector social

Joan Barberà Rosales

VOCAL

Existeix també la possibilitat de crear i constituir grups de treball o comissions que s’han de plantejar a la Junta Directiva. Serà aquesta la que analitzarà les diferents comissions o grups de treball i un cop al mes ha de rebre a les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

©Roig Creatius

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
DIMARTS I DIJOUS DE 11 A 13 hores
Share This